Leerlingbegeleiding in het praktijkonderwijs

Toelating

Een leerling komt in aanmerking voor een plek op onze school als hij/zij aan de onderstaande criteria voldoet.

Leerachterstanden van drie jaar of meer op twee van de vier leergebieden, te weten:

 • technisch lezen;
 • begrijpend lezen;
 • spelling;
 • wiskunde/rekenen.
 • Een IQ van tussen 55 en 80.

Of de leerling aan deze criteria voldoet, wordt beoordeeld door de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband Barneveld. Verder kijken we samen met de teamleider, psycholoog en zorgcoördinator (en met ingang van dit jaar kijk een afvaardiging van het ZML ook mee) of de leerling sociaal-emotioneel ook een goede plek bij ons krijgt.

Instroom

We ontvangen leerlingen van verschillende scholen:

 1. Bao = Basisonderwijs
 2. SBao = Speciaal Basisonderwijs groep 7/8
 3. VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs
 4. VO = Voortgezet Onderwijs
 5. LWOO = Leerwegondersteunend Onderwijs
 6. PrO = Praktijkonderwijs

Aanmelding

Bij het aanmelden van leerlingen kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, mevrouw J. Pietersen.

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding in het praktijkonderwijs krijgt zeer veel aandacht. We hebben daar - naast de docenten - ook allerlei professionals met speciale taken voor in huis.

 • De mentor: is het aanspreekpunt en begeleidt de leerling bij zijn leerplan (IOP) en geeft meestal de overige lessen.
 • De zorgcoördinator: is verantwoordelijk voor de intake van nieuwe leerlingen.
 • De psycholoog is schoolmaatschappelijk werkende: leveren hun aandeel in de leerlingbegeleiding.
 • De teamleider: is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie binnen het praktijkonderwijs.

Twee keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. Om de voortgang van de leerling in de gaten te houden hebben we regelmatig besprekingen. Op die manier blijft de school goed betrokken bij de voortgang van elke leerling.

Z.A.T. - Zorg Advies Team

Het ZAT heeft 1x in de zes weken overleg over leerlingen die dreigen vast te lopen. In dit tema zitten professionele hulpverleners die waar nodig de school en de leerlingen ondersteuning en begeleiding geven. Aan het ZAT nemen de volgende instanties deel: MEE Veluwe, schoolarts, leerplicht, politie, schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, zorgcoördinator en teamleider.
Afhankelijk van de problemen die er spelen, kunnen deze hulpverleners worden ingezet. Op deze manier kunnen wij de leerling de juiste hulp bieden.

Naast de bovenstaande testen zijn er activiteiten, gericht op preventie en voorlichting:

 • niet-pesten
 • alcohol en drugs
 • verantwoordelijk gedrag
 • omgaan met de digitale wereld
 • omgaan met relaties
 • geldwijs

Schoolarts en leerlichtambtenaar

De schoolarts is regelmatig in de school aanwezig. Alle leerlingen van het tweede leerjaar krijgen een onderzoek. Zo nodig roept de schoolarts leerlingen uit andere leerjaren op. Ook kunnen leerlingen, eventueel met ouders/verzorgers, aangemeld worden voor het spreekuur van de schoolarts.
De leerplichtambtenaar heeft elke twee weken een spreekuur op school. Leerlingen met een hoog verzuim kunnen opgeroepen worden voor dit spreekuur. Ook ouders kunnen gebruik maken van dit spreekuur.

Nazorg

Praktijkonderwijs De Meerwaarde geeft na het verlaten van de school nog twee jaar nazorg op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er twee keer per jaar bij leerling/ouder en bedrijf/instelling/school wordt geïnformeerd hoe het gaat op de arbeidsmarkt of de vervolgopleiding. Mochten er hulpvragen zijn, dan wordt er bekeken welke instantie de hulpvragen kan beantwoorden of hierop actie kan ondernemen. De nazorg vindt plaats i.o.m. de PPOB (Platform Praktijk Onderwijs Barneveld). Hierin zijn vertegenwoordigd: MEE, UWV, Gemeente Barneveld, leerplicht en school.

I.O.P. - Individueel Ontwikkel Plan

Binnen het praktijkonderwijs weken wij met het IOP. Dit is een plan waar de leerling eigenaar van is. Door middel van een coachingsgesprek tussen de mentor en de leerling wordt het plan opgesteld. In het plan beschrijft de leeling samen met de mentor de doelen die hij/zij wil gaan behalen. Dat kan gaan over:

 1. didactische vakken: o.a. Nederlands, rekenen
 2. sociaal-emotionele zaken: o.a. gedrag, concentratie, inzet
 3. vaardigheden: o.a. samenwerken, zelfstandigheid, omgaan met druk

In de bovenbouw wordt het IOP meer gericht op de uitstroom en de toekomstverwachting van de leerling

Contact met ouders

Het plan wordt vastgesteld voor een half jaar. Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om het IOP te evalueren en bij te stellen. Het kan zijn dat doelen langer blijven staan, maar er kan ook geconcludeerd worden dat doelen behaald zijn.