ONTWIKKELINGEN HUISVESTING


25-11-2019
Aanleiding uitbreiding huisvesting De Meerwaarde
De Meerwaarde is sinds 2011 gehuisvest op de huidige locatie aan de Rietberglaan. Het hoofdgebouw is destijds gebouwd voor het toenmalige leerlingenaantal. Echter door de groeiontwikkelingen in de omgeving en de aantrekkingskracht van de nieuwe huisvesting, is het aantal leerlingen in de eerste jaren fors gestegen. Naar aanleiding hiervan heeft de Gemeente Barneveld in 2017 een beschikking afgegeven om de huisvesting te kunnen uitbreiden. Om de directe nood op te kunnen vangen, is er in de zomervakantie van 2017 tijdelijke huisvesting gerealiseerd achter het hoofdgebouw. Deze tijdelijke huisvesting willen we in principe niet langer dan vijf jaar gebruiken, hebben we afgesproken met de omwonenden, dat betekent tot 2022.

Tegelijkertijd is een projectgroep opgestart om de visie op huisvesting vanuit ons onderwijsconcept te verkennen en zo te onderzoeken wat er nodig is voor de langere termijn. Hierbij is gekeken naar zowel het huidige gebouw als naar eventuele uitbreiding met het oog op toekomstgericht onderwijs. Ook zijn er trajecten gestart om met bedrijfsleven en instellingen de mogelijkheden te verkennen om de samenwerking rondom leren uit te breiden. Waardoor weer nieuwe inzichten en kansen konden ontstaan.
 
Waar staan we nu?
Op basis van de onderzoeken en initiatieven met betrekking tot huisvesting die in 2017 zijn gestart, hebben wij in het afgelopen jaar gewerkt aan een Programma van Eisen voor definitieve uitbreidingen van onze gebouwen.
 
In hoofdlijnen gaan we op 4 trajecten werken aan onze huisvesting, te weten:
  • Een nieuwe ‘techniekhal’ in het verlengde van ons hoofdgebouw
  • Een uitbreiding op de binnenplaats van ons hoofdgebouw, de zogenaamde ‘huiskamer’. Hierin zal ons EBC (Expertise BegeleidingsCentrum) worden gevestigd
  • Interne wijzigingen in het hoofdgebouw om aan te sluiten bij onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot de leerroutes
  • Aanpassingen aan het omliggende terrein om aan te sluiten bij de nieuwe gebouwen en het verwijderen van de tijdelijke huisvesting in 2022
Hoe gaat het proces verder?
Voor de verdere uitwerking van de verschillende trajecten hebben we in samenwerking met ICS adviseurs een architect en een installatieadviseur toegevoegd aan ons ontwerpteam. In het ontwerpproces zal, naast de inbreng van direct betrokken collega’s, op passende momenten ook ruimte zijn voor bredere inbreng door collega’s en leerlingen. Vanzelfsprekend betrekken we ook andere betrokkenen in het proces, zoals de buurt en de Gemeente Barneveld. We willen vanzelfsprekend zo duurzaam en verantwoord bouwen als mogelijk is met de huidige stand van techniek en de beschikbare middelen. Voor de Techniekhal is daarom als uitgangspunt gesteld dat het een energieneutraal gebouw moet worden. Aanvullend hebben we de wens om zowel de (ge)bouwtechniek als het ‘circulair bouwen’ zichtbaar te maken in de Techniekhal. Bij het selectieproces van de architect zijn de eerste schetsen gemaakt van hoe het er uit zou kunnen komen te zien. De plaatjes geven daarmee niet meer dan een eerste idee van hoe het zou kunnen worden, maar tegelijkertijd merken we dat ze ook helpen bij het nadenken over hoe we het uiteindelijk echt willen hebben.
 
Dus: wordt vervolgd!
We werken met alle betrokkenen op verschillende fronten aan de verdere planvorming voor de huisvesting. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zullen sowieso via de GMR en de leerlingenraad betrokken worden, maar we denken ook verder dan dat. Over hoe en dan precies, vindt momenteel gesprek en afstemming plaats. Daarover later meer. Voor nu volstaat te weten dat we samen ook wat betreft de huisvesting aan de slag gaan. Met als gezamenlijk doel om in 2022 een mooie en toekomstbestendige huisvesting te realiseren voor het onderwijs op De Meerwaarde! 
< Terug Meer actueel >