MEERweten - week 44 - 2020

26-10-2020

WEEK 44 ‚óŹ 27 oktober t/m 2 november 2020

DAGOPENING

#LICHT  
     
  Vorige week is de #LICHT campagne gestart, een nieuw initiatief van Make Some Noise Kids: "Juist in een tijd wanneer het donkerder wordt, er angst en bezorgdheid is over het coronavirus en 'feest' Halloween eraan komt, willen we een helder licht van hoop verspreiden".

Het leek ons een mooi thema om ook met de dagopeningen bij aan te sluiten!

 
 

MAANDAG 26 OKTOBER

Er zij licht…

Genesis 1:3-5

DINSDAG 27 OKTOBER

#LICHT

Johannes 1:1-5 & 9-13

WOENSDAG 28 OKTOBER

Laat je #LICHT schijnen

Mattheus 5:14-16

DONDERDAG 29 OKTOBER

Waar God is, is #LICHT

Psalm 139:7-12

VRIJDAG 30 OKTOBER

Halloween – All Hallows eve

1 Petrus 2:9

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

CORONA-UPDATE  
     
  In de herfstvakantie heeft u van ons via de e-mail een laatste update ontvangen over corona op De Meerwaarde. In de bijdrage van vrijdag stelden we al dat we, zoals het er nu naar uitziet, allemaal nog een poos moeten volhouden. In deze MEERweten zullen we u nu wekelijks op de hoogte houden en wil ik naast de nieuwe stand van zaken, graag ook even wat stilstaan bij onze achterliggende bedoeling en ook – voor zover dat mogelijk is – wat vooruit kijken. Maar eerst nog iets vooraf.

Vanuit tal van gesprekken met collega’s, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) realiseer ik me steeds meer dat voor iedereen de huidige coronasituatie aan de ene kant hetzelfde is en tegelijkertijd toch heel anders. Hoe dat kan? Nou aan de ene kant is het voor iedereen hetzelfde: we hebben allemaal met corona te maken. Tegelijkertijd blijkt het daarbinnen toch heel verschillend te zijn. Voor onze opgroeiende jeugd is het weer anders dan voor volwassenen. Maar ook binnen groepen zijn grote verschillen merkbaar of stilletjes op de achtergrond aanwezig. Zo sprak ik bijvoorbeeld leerlingen die op en top gezond zijn en ook leerlingen met kwetsbare familieleden. Hebben we te maken met docenten met een jong gezin die echt moesten buffelen om ten tijden van het afstandsonderwijs hun kinderen thuisonderwijs te geven en ook nog zelf als docent of mentor in de lucht te blijven voor de leerlingen van hun groep. En dat is weer heel anders dan docenten die ouder zijn of vanwege hun gezondheid in de risicogroep zitten en het daarom best moeilijk vinden om op school te komen. Al die mensen komen elkaar tegen op De Meerwaarde. Al die mensen hebben daarbij soms ook nog eens verschillende opvattingen over wat nodig is op De Meerwaarde en hoe dat vorm te geven. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen? Daarom nu eerst naar de “bedoeling”. Die is, denk ik, voor ons namelijk allemaal hetzelfde.

Wat is onze bedoeling in coronatijd?
Hoewel iedereen weet dat de opvattingen over corona en wat wel en niet aan maatregelen nodig en verstandig is behoorlijk uiteen kunnen lopen en dat ook persoonlijke situaties echt verschillend zijn, gaat het ons er op De Meerwaarde allemaal om dat we - met elkaar – ervoor zorgen dat alle leerlingen op De Meerwaarde zo goed en veilig mogelijk onderwijs kunnen krijgen en dat het ook goed en veilig kan worden gegeven.


Voor de herfstvakantie heeft een klein aantal ouder(s)/verzorger(s) contact gezocht met teamleiders, directie en een enkeling, na contact met een teamleider, ook met mij als bestuur. Naast een aantal reacties met waardering voor de duidelijkheid en de heldere communicatie waren er ook een hand vol meer kritische reacties, onder andere op ons laatste besluit rond de mondkapjes. We hebben de waardering als steun in de rug ervaren, maar tegelijkertijd hebben we ook op de paar meer kritische reacties zo snel mogelijk gereageerd, want we vinden alle reacties belangrijk.

Bij alles wat er speelt was het echt een uitdaging snel contact te leggen, maar we doen ons best. Wie wil nu niet graag een vlotte reactie op zijn of haar e-mail of even een belletje? Je merkt dan toch dat contact heel belangrijk en goed is. We hebben daarom geluisterd en daarin bij de kritische reacties ook zorg en betrokkenheid opgemerkt. Vervolgens was er ruimte om toe te lichten hoe we in de huidige bijzondere en ook voor ons uitdagende tijd op De Meerwaarde een zo verstandig mogelijke koers proberen te kiezen. We konden het niet altijd eens worden en dat hoefde ook niet van de betreffende ouder(s) en verzorger(s) en ook niet van mij, maar we waren wel blij met het contact en met wederzijds respect. Eén ouder merkte op dat het goed zou zijn als we nog eens een keer in MEERweten of een extra e-mail zouden uitleggen hoe we tot onze keuzes komen, ook in relatie met die achterliggende bedoeling en wie er bij die besluiten betrokken worden.

 

Hoe maken jullie keuzes rondom corona?
Bij onze keuzes hanteren we de steeds landelijke protocollen van de VO-raad. Daar binnen zoeken we vanuit onze bedoeling om veilig en goed onderwijs te kunnen krijgen en geven steeds naar de beste manier om dat op De Meerwaarde bij de verschillende leerroutes en in de lessituaties vorm te geven. En dat op zo’n manier dat zoveel mogelijk en het liefst alle leerlingen en collega’s samen verantwoordelijkheid kunnen, willen en durven blijven nemen voor dat goede en veilige onderwijs. Als bestuur vragen we hierbij altijd advies van de directie (die in nauw contact staat met de teamleiders) en betrekken we op relevante onderwerpen ook de deskundigheid van ons Expertise en Begeleidingscentrum (EBC) en het crisisteam. Als het gaat om nieuwe coronamaatregelen (mondkapjes bijvoorbeeld) of noodzakelijke aanpassingen in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld het overschakelen naar afstandsonderwijs of vorig schooljaar de aanpassing van de examinering, betrekken we voordat een voorgenomen besluit definitief wordt, ook de GMR. Dat is belangrijk omdat in de GMR ook de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en ondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. Voordat we een definitief besluit nemen, krijgen we dus eerst adviezen, hebben we gesprekken en luisteren we zo naar betrokkenen van allemaal verschillende kanten. Zo krijgen we samen zo goed mogelijk zicht op wat er speelt en wat we nodig vinden om samen verantwoordelijkheid te kunnen, willen en te durven blijven nemen voor goed en veilig onderwijs.

Wat is de huidige stand van zaken op De Meerwaarde?
We hadden voor de herfstvakantie twee leerlingen met corona en een aantal leerlingen en medewerkers in thuisquarantaine vanwege familieleden met COVID-19. In de vakantie is gebleken dat er nog vijf leerlingen positief getest zijn en ook twee collega’s. De GGD is in alle gevallen zo snel mogelijk een bron- en contactonderzoek gestart en ook de direct betrokkenen zijn meteen geïnformeerd.

 


We zagen vorige week het aantal leerlingen en collega’s dat zelf positief is getest of die in thuisquarantaine zitten vanwege familieleden die positief zijn getest, toenemen. Dat spoort met het landelijke beeld en ook met het beeld in onze regio: overal zie je het aantal besmettingen toenemen.

 

Hoe gaat het nu verder?
Dat weten we natuurlijk niet precies. Daarom treffen we, net als in de periode in maart, weer voorbereiding in diverse scenario’s. Zo lang het verantwoord is, willen we daarbij, zoveel als mogelijk (ook) fysiek onderwijs op De Meerwaarde blijven geven. Dat betekent dat we naast het voortzetten van de huidige situatie (in het kort: iedereen volledig les, leerlingen die nadrukkelijk wel voldoende afstand houden van medewerkers en buiten de lessituatie om binnen het schoolgebouw mondkapjes dragen) ook scenario’s uitwerken voor zogenaamd hybride onderwijs. Dat hybride onderwijs kan in twee vormen. De eerste vorm komt er op neer dat er gelijktijdig onderwijs wordt verzorgd op locatie (voor leerlingen die gezond zijn) en thuis (als steeds meer leerlingen klachten hebben of positief testen). De tweede vorm komt er op neer dat er minder of kleinere groepen naar school kunnen komen en dat daarnaast afstandsonderwijs wordt ingezet. Vinden we dat niet meer verantwoord of krijgen we te maken met een totale lock-down, dan zullen we noodgedwongen weer helemaal moeten overschakelen naar afstandsonderwijs. Via MEERweten blijven we u van ontwikkelingen op de hoogte houden!

Wat is nu belangrijk?
Het is belangrijk dat we met elkaar proberen zo lang mogelijk (en hopelijk de hele resterende coronatijd) goed en veilig onderwijs op locatie te realiseren. Dat de leerlingen op De Meerwaarde kunnen, willen en durven onderwijs te krijgen en de collega’s zich daarvoor kunnen, willen en durven in te zetten. Om dat te kunnen waarborgen is het van belang dat we ons allemaal aan de afspraken blijven houden, hoe moeilijk dat ook is. In zijn algemeenheid al, want niemand vindt dit fijn en het is ook allemaal zeker niet ‘normaal’. Als mens wil je gewoon wat anders. Het is zeker ook moeilijk als je er eigenlijk voor jezelf het nut niet van inziet of het er niet mee eens bent. Toch doen we ook dan een beroep op je. Als eerste vanuit de “bedoeling”. Want ja, de regels zijn en worden steeds vastgelegd in leerlingenstatuut (voor de leerlingen) en gedragsprotocol (voor de medewerkers) en kunnen zo nodig gehandhaafd worden. Maar dat is niet wat we willen. Want het gaat ons niet om die regels. Het gaat ons om met elkaar te werken aan de “bedoeling” en daarin rekening te houden met elkaar en dat in ons gedrag te laten zien. Want samen zijn we De Meerwaarde. Juist in deze tijd hebben we elkaar nodig!

Hoop houden!
Wat voor mij persoonlijk daarbij ook belangrijk is, is dat we juist in deze moeilijke situatie hoop houden en met elkaar in contact blijven en waar dat kan niet afbreken, maar elkaar bemoedigen. Laatst las ik, ik dacht in de krant, iemand die deelde wat zij of hij had meegekregen van een (ik dacht overleden) ouder. Een beetje dom van mij, ik heb namelijk wel het citaat genoteerd maar niet van wie het was. Maar het sprak me aan, omdat er uit blijkt hoeveel we elkaar (in dit geval zelfs levenslang) kunnen meegeven. Het sprak me ook aan omdat geloof, hoop en liefde daarin bij elkaar kwamen. Ik deel het maar, het ging zo: “Daar waar de nacht begint, is het geloof, als hoop, vertrouwend op een nieuwe morgen”. Ook nu is er vanuit dat vertrouwen perspectief als we hoop en liefde delen. Ik hoop dat De Meerwaarde juist door de meerwaarde van ‘De Meerwaarde dat zijn we samen’ open kan blijven. Laten we daar samen ons best voor doen!

Allemaal sterkte toegewenst en hartelijke groet,
ook namens de directie,

Bert Brand
voorzitter College van Bestuur

 
 

REGISTRATIE AFWEZIGE LEERLINGEN  
     
  Door de huidige omstandigheden hebben we nagedacht over een goede registratie van aanwezige en afwezige leerlingen. We willen graag goed in beeld hebben welke leerlingen door ziekte afwezig zijn en welke leerlingen thuis blijven wegens quarantaine en wel beschikbaar zijn voor onderwijs.

Graag willen we als volgt samenwerken met u:

  • Wanneer uw kind niet naar school komt, wilt u dit op de dag zelf, zo vroeg mogelijk melden bij school. U kunt dit doen door het te melden via het ouderportaal of door het bellen naar school.
  • Bij het afwezig melden geeft u de reden van afwezigheid.
  • Vanuit deze melding wordt er intern gereageerd:
  • Bij ziekteverzuim neemt de mentor na een aantal dagen contact met u op. U kunt na een aantal dagen ook contact met de mentor opnemen.
  • Bij afwezigheid wegens quarantaine e.d. wordt uw kind aangemeld voor afstandsonderwijs. Het team zal een vorm van afstandsonderwijs aanbieden.
  • Wanneer er zorgen zijn of vragen rondom schoolgang, dan verwijzen we u graag naar de mentor. We kunnen dan intern kijken met u en uw kind hoe schoolgang zo goed mogelijk kan blijven plaatsvinden.
  • Wilt u, zodra uw kind weer naar school komt, het (welbekende) absentiebriefje invullen en meegeven? Dan kunnen we de absentieregistratie afsluiten en gaan we ervan uit dat uw kind weer (volledig) onderwijs op school volgt.

Voorkeur voor het afwezig melden, is via het ouderportaal melden.

 
 

MEELEVEN  
     
  Woensdag voor de vakantie is mevrouw De Groot door een plasje water op school van de trap gevallen. Na een paar nachten ziekenhuisopname, zal ze nog maanden thuis moeten revalideren. We wensen haar veel sterkte en beterschap toe.  
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

FACILITEITENPAS  
     
  Vanaf deze week worden de faciliteitenpassen aan de leerlingen uitgedeeld. Eerst aan de leerlingen van leerjaar 4, daarna worden de andere leerjaren uitgerold.

Leerlingen met een beperking die een faciliteit toegewezen hebben gekregen, krijgen een faciliteitenpas. Op de pas staat vermeld waar de leerling recht op heeft. Bijvoorbeeld op audio (ingesproken toetsen) of op extra tijd (bij schoolexamens maximaal een kwart van de toegestane toetstijd erbij).
Een koptelefoon (een noise cancelling headset) kan ook worden toegestaan. Dit moet altijd een door de school aangeleverde koptelefoon zijn. Dit omdat een zelf meegenomen koptelefoon een internetverbinding zou kunnen hebben.

Examenkandidaat en vakantieplannen?
Vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTe) hebben wij het verzoek gekregen om ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen erop te attenderen dat het niet verstandig is om een vroege vakantie te plannen.

De planning van de Centrale Examens is op dit moment, door de corona, onzeker. Er wordt niet uitgesloten dat de Centrale Examens later in het schooljaar worden afgenomen dan gebruikelijk.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

EIGEN LOGO  
     
  Deze toffe gasten uit 1gt4 hebben tijdens PSO bij Economie & Ondernemen een eigen logo ontworpen op een pakje water!

Zelf waren ze erg blij met het resultaat zoals je ziet J

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl